Home / S__14409732 (1)

S__14409732 (1)

เครื่องกรองน้ำUF

เครื่องกรองน้ำuf3000 ลิตร/ชั่วโมงกรองน้ำสระ กรองน้ำคลอง กรองน้ำบาดาลขุ่น มีระบบ autobackwash กรองน้ำดื่มด้วยเมมเบรนใช้ปรับสภาพน้ำที่มีความขุ่นมากกว่า 5NTU ให้ใสสะอาดมากๆ

Top